Κατηγορίες μαθημάτων


Διαθέσιμα μαθήματα

Chapter 1.1: Introduction to Drone Technology
Chapter 1.2: Drone Design and Flying Principles
Chapter 1.3: Introduction to micro:bit and the Coding Environment


Chapter 2.1: Connecting External Components to the micro:bit 
Chapter 2.2: DIY Drone Kit Assembly Instructions and Testing 
Chapter 2.3: Drone Programming 
Chapter 2.4: Drone Flying and Remote Control Programming

Chapter 3.1: Drone Operation and Maintenance
Chapter 3.2: Safety and Regulations
Chapter 3.3: Drone Commercial Applications and Entrepreneurship


Chapter 4.1: Drone Programming for Specialized Applications
Chapter 4.2: 3D Design and 3D Printing TopicsScenario 1: Mechanical Manufacturing Workshop Inspection and Maintenance
Scenario 2: Measuring Noise and Air Pollution
Scenario 3: Crisis Situation Management
Scenario 4: A Bird’s Eye View of Our School

Κεφάλαιο 1.1: Εισαγωγή στην τεχνολογία των drones
Κεφάλαιο 1.2: Αρχές σχεδίασης και πτήσης των drones
Κεφάλαιο 1.3: Εισαγωγή στο micro:bit και το περιβάλλον προγραμματισμού


Κεφάλαιο 2.1: Σύνδεση εξωτερικών εξαρτημάτων στο micro:bit
Κεφάλαιο 2.2: Οδηγίες συναρμολόγησης και δοκιμή του DIY Kit Drone
Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός του Drone
Κεφάλαιο 2.4: Πτήση με drone και προγραμματισμός τηλεχειρισμού


Κεφάλαιο 3.1: Λειτουργία και Συντήρηση του Drone
Κεφάλαιο 3.2: Ασφάλεια και Κανονισμοί
Κεφάλαιο 3.3: Εμπορικές Εφαρμογές με Drone και Επιχειρηματικότητα


Κεφάλαιο 4.1: Προγραμματισμός Drone για Εξειδικευμένες Εφαρμογές
Κεφάλαιο 4.2: Θέματα 3D σχεδίασης και 3D εκτύπωσηςChapitre 1.1 : Introduction à la technologie des drones
Chapitre 1.2: Conception et principes de vol des drones
Chapitre 1.3: Introduction au micro:bit et à l'environnement de codage


Chapitre 2.1: Connecter des composants externes au micro:bit 
Chapitre 2.2: DIY Drone Kit Assembly Instructions and Testing 
Chapitre 2.3: Drone Programming 
Chapitre 2.4: Vol de drone et programmation à distance

Chapitre 3.1: Opération et maintenance du drone
Chapitre 3.2: Sécurité et Réglementations
Chapitre 3.3: Applications commerciales des drones et entrepreneuriat


Chapitre 4.1: Drone Programming for Specialized Applications
Chapitre 4.2: 3D Design and 3D Printing TopicsCapítulo 1.1: Introducción a la tecnología de drones
Capítulo 1.2: Diseño de drones y principios de vuelo
Capítulo 1.3: Introducción al micro:bit y a su codificación


Capítulo 2.1: Conectar componentes externos al micro:bit 
Capítulo 2.2: Instrucciones de montaje del dron DIY
Capítulo 2.3: Programación de drones 
Capítulo 2.4: Vuelo de drones y programación de control remoto

Capítulo 3.1: Funcionamiento y mantenimiento de drones
Capítulo 3.2: Seguridad y normativa
Capítulo 3.3: Funciones comerciales de los drones y emprendimiento 


Capítulo 4.1: Programación de drones para usos especializados
Capítulo 4.2: Temas de diseño e impresión 3D